01 ใบลาป่วย ลากิจ (สำหรับนักศึกษา)
02 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
03 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน สำหรับ นักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.
04 คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ข้อบังคับกำหนด
05 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา (W)
06 คำร้องขอยายกลุ่มเรียนพิเศษ
07 คำร้องขอเปิดวิชา
09 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
11 คำร้องขอถอนวิชา / ขอเพิ่มวิชา / ขอซ่อม F
12 คำร้องขอพักการเรียน /คำร้องขอกลับคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ
13 คำร้องขอสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (ความรู้ในสาขาที่ศึกษา)
14 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา (W)
15 บันทึกขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาคปกติ
16 บันทึกขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาค กศ.บป.

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3