ภาพกิจกรรม

  • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

    ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ อาจารย์ปรเมศ กลิ่นหอม อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสมธิ...
  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562

    กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562

    ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (ภาษาไทย)...