previous arrow
next arrow


calendar 02 00
calendar activity 01

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจีนฯ
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาจีนฯ
  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชาวจีน จำนวน 6 คน จากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ยูนนาน...
 • ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงาน คณะมนุษยฯ
  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาดูงาน คณะมนุษยฯ
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรนิติศาสตร และการบริหารจัดการสำนักงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น...
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย  1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธานกรรมการ 2. รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ กรรมการ 3. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร กรรมการ 4...
 • โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมชาย เจริญกิจ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566...

r10 1 1
r10 2 1
M2


Loading...

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3