1

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ศศิวิมล  ช่วยดำรงค์

2

การศึกษาทางระนาดเอกเพลงสาธุการ

อาจารย์ธีรรัตน์  ศรีช่วงโชติ

3

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์ดวงเดือน  จังพานิช

อาจารย์นิภาพร  โยวัง

4

ปัญหากฎหมายพนักงานในสถานอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อาจารย์สมชาย  เจริญกิจ

5

Writing Proficiency, Writing Anxiety, and Writing Performance: A Correlational Study on Predictors of EFL Writing

อาจารย์พิสุทธิ์สยาม

งวงคำนาม

6

พฤติกรรมการเรียนและเจตคติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.จินตนา  เกษรบัวขาว

7

การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่

อาจารย์ศศิรัศมิ์  สินธุวณิก

8

การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพืชพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเห็ดโคนป่าต้มเค็ม ในบรรจุภัณฑ์ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์แพรว  พิมพ์โพธิ์

9

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลองในตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สุทิน  อ้อนอุบล และคณะ

10

ความมั่นคงทางอาหารของคนชายขอบจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์นพรัตน์ ไชยชนะ

 และคณะ

11

ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์วีระวัฒน์  อุดมทรัพย์

อาจารย์มะรอแซะ เล๊าและ

12

ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี

อาจารย์จันทิมา  สว่างลาภ

ดร.ราตรี  แจ่มนิยม

อาจารย์ศศิรัศมิ์  สินธุวณิก

อาจารย์อุบลนภา  อินพลอย

อาจารย์พีระวิศว์  พูลเขตรวิทย์

13

การศึกษาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ของคนไทยจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์อุบลนภา อินพลอย

และคณะ

14

การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีคนในท้องถิ่น

อาจารย์ภัคธร  ชาญฤทธิเสน

อาจารย์ภาวิตา  ชวนขยัน

อาจารย์ศิวาวุฒม์ 

ชัยเชาวรินทร์

15

ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.บุษบา ทองอุปการ

อาจารย์นพรัตน์  ไชยชนะ

 

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3