คณะกรรมการที่ปรึกษา :
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                      มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธง บุญเรือง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์
อาจารย์สรินทิพย์ คงครินทร์

กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน                              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ                   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ชนกฤต มิตรสงเคราะห์                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาจารย์สุภพงษ์ สุขชาวนา                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เลขานุการ : นางสาวกนิษฐา  บุญฤทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาวสุภาวดี  จันชนะ
ศิลปกรรม : นายนพดล  ลิ่มปรังษี / นางสาวพนิดา  ชมญาติ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นายภูวนาถ  วิสุทธากร /นางสาวอัจฉรา  บริรักษ์ /นางวงเดือน  ตั้งภูมิ

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3