1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

นางสาวพรรณวิภา  ชมภูงาม

2

การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวศศิวิมล  ช่วยดำรง

3

การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม และรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน
บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ธง   บุญเรือง

4

รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวชญานุช  เซี่ยงคิ้ว

5

กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง

ดร.บุษบา  ทองอุปการ และ

นายวีรกุล  เจริญสุข

6

สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย

นายสมชาย  เจริญกิจ

7

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

นายพชร   วรรณภิวัฒน์

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3