สำนักงาน : งานวารสารวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                    อาคาร พัชรปัญญา ชั้น 3 ที่อยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
                    โทรศัพท์/โทรสาร 034-534072 E-mail : husokru.journal @gmail.com

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3