1

การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว
จังหวัดกาญจนบุรี

อ.เหมือนใจหวัง  สัจจา

2

การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาล ตำบลหนองบัว

ดร.ณัฐพัชร์  สถิตพรธนชัย

3

โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน

ดร.ราตรี  แจ่มนิยม

4

พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

อ.จักษุมาลย์  วงษ์ท้าว

5

กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

อ.เรวดี  นาคสระน้อย

6

ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชน
ไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ณรัชช์อร  ศรีทอง

7

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สุทิน  อ้อนอุบล

8

รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อ.รจนาภรณ์  รุ่งเรือง

9

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อ.เรวดี  นาคสระน้อย
อ.เหมือนใจหวัง  สัจจา
อ.นฤธร  เตียวทองธนา

10

ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์   สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี

อ.วีระวัฒน์  อุดมทรัพย์

11

การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ.อุบลนภา  อินพลอย
รศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง

12

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
โปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อ.นพรัตน์  ไชยชนะ
อ.บุษบา  ทองอุปการ
น.ส.กนิษฐา  บุญฤทธิ์

13

การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณี
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ณรัชช์อร  ศรีทอง
ผศ.ดร.ธง  บุญเรือง
ดร.บรรจบพร  อินดี

14

การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)

ดร.บุษบา  ทองอุปการ
ดร.สุทิน  อ้อนอุบล

15

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อ.กานต์สินี ช่วยพ็ญชัยภัทร
อ.กรรณิการ์  พันทอง
อ.ฐิตารีย์  ยะโสธรา
อ.ศิวาวุฒม์  ชัยเชาวรินทร์

16

ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)

อ.รจนาภรณ์  รุ่งเรือง
อ.ธีรรัตน์  ศรีช่วงโชติ
อ.ศิริพร  ห้วยแก้ว

 

 

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3