ปกวารสาร 8 1 2564
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

หน้าปก ปีที่8เล่ม2
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

Final 7 1 01 500
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

final 7 2 01 500
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

final6 1 01
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

final 6 2 01
วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

 

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3