ปรัชญา
“สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ”

วิสัยทัศน์
พัฒนาศิลปะวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล และสร้างประโยชน์เชิงพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยฐานการวิจัย

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ด้านวิชาการ
พันธกิจที่ 2 ด้านบริการสังคม
พันธกิจที่ 3 ด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะและสมรรถนะสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนอาจารย์ทำวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชากรตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 จัดให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการเน้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goal)
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะและสมรรถนะสากล นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3 ชุมชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการที่สนองต่อความต้องการการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 4 นักศึกษา ชุมชนเห็นคุณค่าละนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และชาติพันธุ์ มายกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ที่ 5 คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประพฤติดี มีจิตอาสา รักษาศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คุณธรรมนำทักษะชีวิต ทักษะทางภาษา (ผ่านการสอบ TOEIC หรือ EXIT EXAM และวิชาภาษาไทย ทุกสาขา) ทักษะทางวิชาการและมีความสามัคคี

อัตลักษณ์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนึกดี มีความสร้างสรรค์ มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กร

เอกลักษณ์ของคณะ
เป็นสังคมสหวิทยาการ

Loading...

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3