1

นางพวงรัตน์  เชื้อรบ ชาญสตพัชร

การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว         จังหวัดกาญจนบุรี

2

นายชนกฤต  มิตรสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3

ว่าที่ ร.ต.ดร.นพรัตน์   ไชยชนะ

การย้ายถิ่นและการปรับตัวของชาวอีสาน: กรณีศึกษาบ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

4

นายมะรอแซะ  เล๊าะและ

บทบาท ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในชุมชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาบทบาทผู้นำกิจกรรมในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

5

นางสาวดารารัตน์  รุ่งเรือง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

6

นายธีรรัตน์  ศรีช่วงโชติ

ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวรารามจังหวัดกาญจนบุรี

7

ดร.รจนาภรณ์  ศรีช่วงโชติ

การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

8

นางสาวกานต์สินี  ช่วยเพ็ญชัยภัทร

การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา

9

นางสาวแพรว  พิมพ์โพธิ์

การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

10

ดร.สุทิน  อ้อนอุบล

การพัฒนารูปแบบการออมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนวัยเกษียณโดยใช้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3