คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท     ประธานกรรมการ
2. รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ                                 กรรมการ
3. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์                          กรรมการ
4. ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม                            กรรมการ
5. อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสินธิ์          กรรมการและเลขานุการ
6. คุณจีรภา อินทะนิน                                ผู้ช่วยเลขานุการ

IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0 IMG 0