คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดดาว-เดือน HUSO Freshy Cute Boy & Girl ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อค้นหาตัวแทรนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาศให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้แสดงความามารถได้อย่างเต็มที่และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รางวัลชนะเลิศ เดือน ได้แก่
นายธีรโชติ จันทร์ส่อง จากสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์

และรางวัลชนะเลิศ ดาว ได้แก่
นางสาวสุพรรณษา ทองผาภูมิกำจร จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

IMG 157