สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู-ครอบครู ดนตรี นาฏศิลปะ ศิลปะ และครูช่าง ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ เป็นประธานอ่านโองการไหว้ครู ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 66

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด