คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติพงศ์ สุกใส เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 1

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด