สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพ สร้างจิตสำนึกให้มีความรักและความสามัคคีกัน เมื่อวันที่ 26 พฏศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1