คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการยกย่้องชมเชย เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามของคณะ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

09 18