คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับสินค้าชุมชน : กิจกรรมจัดเวทียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP" โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร. ขวัญนรี  กล้าปราบโจร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานพบกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และการประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด