คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ อาจารย์ปรเมศ กลิ่นหอม อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสมธิ คุณจีรภา อินทะนิน โดยมีกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด