โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอาย…

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.พรรณิภา กวีธนาธรรม เพื่อยกย่อง ชมเชย…
IMG 1

ภาพโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ…

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีคณะกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวิณิชยานนท์ ประธานกรรมการ2.…
IMG 1

โครงการ เป็นคนดี ด้วยสำนึกดี ปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เป็นคนดี ด้วยสำนึกดี ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา2560 โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา ณ ห้องประชุมไพลิน…

English Camp 2017

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2017 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ…

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าศึกษาดูงาน

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี อ.พชร วรรณภิวัฒน์…

estudent over
eresearch over
Network over
km over