โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นไทยฯ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นไทย ตามสไตร์เยาวชนไทยยุคศตวรรษที่ 21" ให้แก่นักศึกษา…

โครงการ "English Inspiration Talk"

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "English Inspiration Talk" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์…
IMG 1

การประชุมคณาจารย์…

การประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…

เชิญชวนออกแบบตราสัญลักษณ์และตัวการ์ตูนมาสคอต

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2560…

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.พรรณิภา กวีธนาธรรม เพื่อยกย่อง ชมเชย…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

HOTLINE over
exitexam over
estudent over
eresearch over
Network over
km over
form over
supply finance over