Vinaora Nivo Slider 3.x
IMG 0

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ…
IMG 2

ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์…
IMG 1

โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (รุ่นที่ 2)…

ภาพการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของคณะและคณบดี ประจำปี 2561

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี พ.ศ. 2557 ข้อ 9…

โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ…

Notice: Undefined offset: 1 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in C:\webiste-huso-2015\htdocs\modules\mod_xperttabs\tmpl\default.php on line 24

menu r10
menu dean
menu exitexam
menu e student
menu e research
menu e learning
menu network
menu km
menu form
menu finacne