Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.ธง บุญเรือง คณบดีคณะมนุษยฯ ,รองคณบดีและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคณะ…
IMG 1

ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพร ประเพณีสงกรานต์…

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร ประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และองค์การนักศึกษา…

งานประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่…

โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประชันเวทีวิชาการ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประชันเวทีวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

estudent over
eresearch over
Network over
km over