รวมคลิปวีดิโอ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คลิปที่ 1 สารจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.facebook.com/kruhuso/videos/580347113370159

คลิปที่ 2 สารจากรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.facebook.com/kruhuso/videos/210429810971887

คลิปที่ 3 แนะนำบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.facebook.com/kruhuso/videos/529945545108788

คลิปที่ 4 หัวหน้าศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.facebook.com/kruhuso/videos/776402446333713

คลิปที่ 5 จากพี่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.facebook.com/kruhuso/videos/4108981142551469

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3