ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (ภาษาไทย) ในภาคเช้าและอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤาธุรกิจ) ในภาคบ่าย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3