การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสโมสรนักศึกษา อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3