การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย  1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธานกรรมการ 2. รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ กรรมการ 3. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร กรรมการ 4. ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม กรรมการ 5. อาจารย์วิยะดา พลชัย กรรมการและเลขานุการ 6. นางสาวอัจฉรา บริรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

DSC05278

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3