คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ เป็นวิทยากรรับเชิญ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น ด้านงานวิชาการและงานวิจัย สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กรและให้บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปรเชุม ชั้น 4 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 IMG 8

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ คลิ๊ก

Line icon1  Line icon2

FB-icon1.png  FB icon2

Phone icon1   Phone icon2

email  Email icon3