บริษท ไอ.อี.โอ จำกัด หรือ International Exchange Organisation บรรยายให้ข้อมูล โครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ แก่นักศึกษา ผู้มีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัมนธรรม ความรู้ในสายงานโรงแรม ร้านอาหารแบบมีรายได้ ผ่านโครงการฝึกงานในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Overseas Intership and Career Training Program เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ ความสามารถศักยภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติ มีรายได้ และส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาด้านระดับภาษาที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพัชรปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1