คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ประธานกรรมการ
2. รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ กรรมการ
3. ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ กรรมการ
4. ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร กรรมการ
5. ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม กรรมการและเลขานุการ
6. คุณจีรภา อินทะนิน ผู้ช่วยเลขานุการ

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01