คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยมีอาจารยบุษบา สังข์วรรณะ เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1