Vinaora Nivo Slider 3.x
ชื่อ-สกุล เรื่อง จำนวน วันทำสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
* ร่วมกับ ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี 822,110    
  กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 244,805    
* ร่วมกับ อาจารย์บุษบา ทองอุปการ กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 267,300    
อาจารย์บุษบา ทองอุปการ กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 267,300    
ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี 822,110    
ผศ.ดร.ธง บุญเรือง * ร่วมกับ ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง

การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี

822,110    
รศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
* ร่วมกับ ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี 822,110    
อาจารย์มะรอแซะ  เล๊าะและ * ร่วมกับ อาจารย์วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 244,805    
         

59 1


59 2