Vinaora Nivo Slider 3.x
ชื่อ-สกุล เรื่อง จำนวน วันทำสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
อาจารย์ศศิวิมล  ช่วยดำรงค์ สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักพึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 30,000 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์อนัญญา   เอกจีน การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 22,000 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์ดารารัตน์  รุ่งเรือง เจตคติต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15,000 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์ธัชชัย  กรกุม การแปรของคำศัพท์และทัศนคติต่อภาษาในภาษาไทยทรงดำที่บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 25,500 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์วีระวัฒน์   อุดมทรัยพ์ กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 32,000 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ไชยชนะ การปรับปรนและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 23,000 26 มกราคม 2559 25 มกราคม 2560
อาจารย์กานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนตำบลหนองบัว  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 30,000 26 มกราคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
         

59 1


59 2