Vinaora Nivo Slider 3.x

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเป็นประจำ โดยเริ่มจากการวางแผน การดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
    1. การวางแผน (Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางแผนพร้อมทั้งดำเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและพัฒนาเกณฑ์ตัดสินให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองการดำเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสำคัญ
    2. การดำเนินงานตามแผน (Do) คณะให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้วางไว้โดยอาศัยการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแผน
    3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานของตนเองในแต่ละช่วง การดำเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้กับเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการดำเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับใด มีจุดอ่อน จุดแข็งตรงไหน
    4. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว ต้องนำผลการประเมินปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลการดำเนินงานของตัวเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนดังกล่าวรวมกันเป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ระบบการประเมินคุณภาพ และระบบการพัฒนาคุณภาพ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้มีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. นโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 สร้างมาตรฐานการศึกษา โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสานกับ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา คณะจะต้องมีแผนการพัฒนาคุณภาพโดยใช้องค์ประกอบและมาตรฐานคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศและความแตกต่างเชิงคุณภาพ
1.2 ให้มีการประเมินคุณภาพระดับคณะเป็นประจำทุกปี และนำผลมาใช้ใน การปรับปรุงคุณภาพ
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการประกันคุณภาพของตนเอง

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2.1 ผศ.ดร.ธง บุญเรือง ประธานกรรมการ
2.2.2 นายศักดา มากเหมือน รองประธานกรรมการ
2.2.3 นางสาวดวงเดือน จังพานิช รองประธานกรรมการ
2.2.4 นายวีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการ
2.2.5 ผศ.มานพ ประธรรมสาร กรรมการ
2.2.6 ผศ.ดร.พรรณิภา กวีธนาธรรม กรรมการ
2.2.7 ผศ.จินตนา เกษรบัวขาว กรรมการ
2.2.8 ผศ.ดุษณี ผาสุขดี กรรมการ
2.2.9 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รักษาเพชร กรรมการ
2.2.10 ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง กรรมการ
2.2.11 นายพัศรุตม์ ตรีจิตตนันท์ กรรมการ
2.2.12 นางสาวบุษบา ทองอุปการ กรรมการ
2.2.13 นายสมชาย เจริญกิจ กรรมการ
2.2.14 นายพีระวิศว์ พูลเขตรวิทย์ กรรมการ
2.2.15 นางสาววิลินวรรณ แสงพวง กรรมการ
2.2.16 นางสาวดารารัตน์ รุ่งเรือง กรรมการ
2.2.17 นางสาวกานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร กรรมการ
2.2.18 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ภาค กศ.บป. กรรมการ (ตัวแทนนักศึกษา)
2.2.19 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ภาค ปกติ กรรมการ (ตัวแทนนักศึกษา)
2.2.20 นายไสว ศิลปาภิสันทน์ กรรมการ (ผู้ใช้บัณฑิต)
2.2.21 นายนิวัติ พงษ์โชติ กรรมการ (ผู้ใช้บริการ)
2.2.22 นายชูศักดิ์ บัวสด กรรมการ (ศิษย์เก่า)
2.2.23 นายธีรภัทร์ ตั้งพรนพคุณ กรรมการ (ศิษย์เก่า)
2.2.24 นายภูวนาถ วิสุทธากร กรรมการและเลขานุการ
2.2.25 นางสาวอัจฉรา บริรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2.26 นางสาวพนิดา ชมญาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
2. ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ
3. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับคณะ
4. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะ
5. จัดทำเกณฑ์และรายละเอียดในการประกันคุณภาพการศึกษา
6. จัดทำกรอบและแนวปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
7. ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
8. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ
9. ให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพระดับคณะภายในคณะ
10. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพต่อคณะ
11. กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
12. จัดวางระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะ
13. จัดทำคู่มือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
14. ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอย่างต่อเนื่อง
15. จัดให้มีการรับรองคุณภาพการศึกษาของคณะ
16. เผยแพร่ผลงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างสม่ำเสมอ
17. ปฏิบัติการอื่นๆ อันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
18. รายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่คณะรวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับการประเมินและตรวจสอบ

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
    คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะได้จัดทำแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
    ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของคณะทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบคุณภาพเป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหน่วยงานในคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพโดยรวมของคณะ คณะจึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 การอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนำเสนอบทความเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในข่าวม้าเร็วของมหาวิทยาลัย และ Website ของคณะ

5. การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการศึกษาให้เกิดคุณภาพ

6. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( Self – Assessment Report)
    ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยใช้กรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ตัวชี้วัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตัวบ่งชี้นโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล : สถานศึกษา 3D

7. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อวิเคราะห์ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการบริหารในรอบปี โดยใช้ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปีการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะทุกปีการศึกษา