Vinaora Nivo Slider 3.x

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการ JENESYS 2017 (Japan - East Asia Network of Exchange for Student and Youth) Compisite 5th Social Peace Building Exchange ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งความสนใจด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น โดยองค์กร Japan International Cooperation Center และกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ ไ้ด้แก่ การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทส ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน จังขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 คน มีคุณสมบัติ คือ อายุระหว่าง 18-25 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท มีความรู้และสนใจด้านสังคมศาสตร์เสริมสร้างสันติภาพ เพื่อเข้ารับกรสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชึุมชั้น 3 อาคาร 6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาได้ที่ ดาวน์โหลดที่นี่