Vinaora Nivo Slider 3.x

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี พ.ศ. 2557 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557 ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของคณะและคณบดี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานตามภารกิจกิจการการศึกษา การวิจัย และการบริหารวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัดและ การประเมินผลงานของคณะและคณบดี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ร ห้องประชุมคณะ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1