Vinaora Nivo Slider 3.x

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพิธีไหว้ครูครอบครู โขน-ละคร ดนตรี ศิลปะและครูช่าง เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหา่วิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้กับกลุ่มอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป ได้แสดงความเคารพและกตัญญูต่อครูโขนละคร ดนตรีไทย ศิลปะและครูช่าง และสามารถนำความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติไปเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ ให้วัฒนธรรมและประเพณีนี้คงอยู่สืบไป

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1