Vinaora Nivo Slider 3.x

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ แลประเมินผลงานของคณะและคณบดี พ.ศ. 2547 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของคณะและคณบดี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานตามภารกิจการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริหารวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการได้กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด วิธีการวัด และการประเมินผลงานของคณะและคณบดี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1

IMG 1