Vinaora Nivo Slider 3.x

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ลานวัฒนธรรมเพื่อสืบสานความเป็นไทย ตามสไตร์เยาวชนไทยยุคศตวรรษที่ 21" ให้แก่นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในปีการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1 IMG 1